Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, putem ove web stranice, odabirom postupka nabave mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi i predati ponudu. Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi bit će obavješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama iste putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.
Pregled postupka nabave
Klasa (Centrix)
406-05/22-003/4119
Naručitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.
Postupak nabave
PRIPREMA I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE U SVRHU USKLAĐENJA SA VAŽEĆOM ZAKONSKOM REGULATIVOM; IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU SABIRNOG KANALA U ULICI MIKULIĆI - ODVOJAK
Opis predmeta nabave
NABAVA USLUGA
Datum objave
28.11.2022
Rok za dostavu ponude
08.12.2022 12:00:00
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
9.290,60 €
Rok valjanosti ponude
90 dana
Predaja ponude
Morate biti prijavljeni korisnik kako biste mogli ispuniti i priložiti svoju ponudu za aktualnu nabavu. Izrada i predaja ponude moguća je samo na aktualnim natječajima.

Povratak